Rabu, 26 Desember 2012

Budaya Jawa Nyuwun KawigatosanBudaya menika salah satunggaling asiling cipta, rasa, karsa, lan karya manungsa. Saben negari, suku, lan manungsa gadhah budayanipun piyambak – piyambak. Indonesia menika negari ingkang gadhah mapinten – pinten budaya saking mapinten – pinten suku. Samana ugu kaliyan suku Jawa. Jawa tengah, Yogyakarta, lan Jawa Timur ugi gadhah budayanipun piyambak – piyambak ingkang kathah. Kathah sanget budaya ingkang sampun dipundamel dening tiyang jaman rumiyin. Budaya menika taksih wonten dumugi jaman sakmenika, kayata kesenian, tradisi, arsitektur, lan sapiturutipun.
Budaya – budaya babagan upacara tradisi kathah tiyang ingkang sami boten ngagem lan ngicalaken. Upacara tradisi kaya ta wiwitan panen kathah ingkang sami boten ngagem. Amargi upacara menika wonten ubarampe ingkang awujud sajen, ingkang isinipun yaiku kembang, menyan, jajanan pasar, lan sanes – sanesipun. Wonten ingkang ngendika terosipun sirik “ menyekutukan Tuhan “. Tiyang Jawi Jaman rumiyin saderengipun agami mlebet  pitadosanipun animisme kaliyan dinamisme ingkang pitados dhateng roh – roh ingkang dumunung wonten ing sawijining papan. Dados tradisi ingkang mekaten boten saged ical, amargi sampun sami rumasuk ing raga tiyang Jawi. Sakjatosipun upacara menika kangge raos sukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Suci, ingkang sampun paring kathah rejeki dhateng para tani. Upacara menika ugi kangge ngormati dhateng “ ingkang boten ketingal “, amargi kula miwah panjenengan gesang ing alam donya menika boten namung piyambak, nanging kathah kancane wonten ing alam sanes. Sampun ngantos upacara tradisi dipungayutaken kaliyan agami. Sakjatosipun upacara wiwitan lan sanesipun ingkang migunakaken sajen menika gumantung niyat pribadinipun.
Jaman sakpunika kathah tiyang ingkang sampun boten remen kaliyan budayanipun piyambak. Saking tiyang enem dumugi tiyang sepuh. Kasunyatan menika saged dipuntingali wonten ing kanan keringing kula miwah panjenengan. Kathah tiyang ingkang boten remen kaliyan budaya seni ringgit purwa. Kula piyambak ugi nate taken kaliyan nem – neman babagan ringgit purwa. Nem – neman wau boten remen kalihan ringgit purwa. Wonten ingkang paring alesan boten ngertos basanipun, boten dhong kaliyan cariyosipun, boten ngertos nami – nami ringgit, lan taksih kathah alesan sanesipun. Sanajan wonten ing salebeting cariyos ringgit purwa kathah piwulangan luhur kangge gesang ing alam donya menika.
Seni jathilan ugi nate wonten tiyang ingkang ngendika jathilan menika kesenian ingkang paling boten sae sadonya. Ingkang naminipun budaya menika boten wonten ingkang boten sae, kajaba budaya korupsi ingkang saweg rame wonten ing nagari menika. Menawi wonten pangandikan kados menika, tiyang ingkang ngendika wau boten ngregani dhateng budaya sanes. Namung ningali kesenian wau saking setunggal sisi lan ngagem kajenge piyambak. Ketingalipun tiyang menika boten remen kaliyan seni jathilan. Ingkang kados menika kedahipun sampun ngantos kedadosan.
Kathah tiyang enem jaman sakmenika ingkang sampun nyingkiraken budayanipun piyambak, budaya sampun luntur. Nem – neman langkung remen kaliyan budaya ngamanca, kados ta babagan girl band lan boy band, anggenipun ngangge rasukan ugi niru – niru budaya kulonan yaiku sarwi minim, sarwi pamer awak kados kirang bahan, ingkang damel wontenipun tindak asusila.
Saged dipuntingali wonten ing tivi, kathah lare – lare ingkang namung niru damel boy band girl band, jogedan wonten ing pundi - pundi. Tiyang nem menika langkung remen kaliyan negari ngamanca tinimbang budayanipun piyambak. Wonten ing HP lan leptop wontenipun namung tembang lan video – video ngamanca. Menawi wonten ingkang enggal, tiyang – tiyang nem sami lomba – lomba pados video utawi tembang menika lan niru – niru jogedan utawi sami tetembangan. Tiyang – tiyang sami boten remen, gengsi kaliyan budaya Jawa terosipun amargi budaya Jawa menika kuna, boten gaul. Sakjatosipun tiyang ingkang ngendika mekaten menika ingkang kuna, amargi kaliyan budayanipun piyambak boten ngertos lan boten saged njagi. Menawi kula miwah panjenengan sagedipun namung niru, negari Indonesia bakal dados “ Negara Peniru “ ingkang boten gadhah jati diri.
Dados tiyang ingkang gesang wonten ing jaman sakmenika, kula miwah panjenengan namung kedah sami njagi lan nglestantunaken budaya – budaya menika sampun sami sirna saking jagad. Remen kaliyan budaya ngamanca menika angsal – angasal kemawon, nanging sampun ngicalaken lan nyingkiraken budayanipun piyambak. Tiyang ngamanca kemawon sami sinau budaya Jawa, sinau karawitan, nyindhen, kula miwah panjenengan dados tiyang Jawi sampun sami kalah kaliyan tiyang ngamanca. Kula miwah panjenengan tansah kedah nglestantunaken lan nguri – uri budaya ingkang wonten. Menawi boten, wonten ing jaman salajengipun saged kewalik yaiku Indonesia ingkang sinau budayanipun piyambak wonten ing ngamanca. Menawi kedadosan mekaten rak nggih ngisin – isini. Budaya ingkang wonten saged ugi dipunaku dening negari ngamanca kados dene ingkang sampun kedadosan. Tuladhanipun inggih menika Reog Ponorogo ingkang dipunaku dening negari ngamanca, senajan Reog menika kesenian asli saking Indonesia. Menawi sampun mekaten nembe mawon sami reang ( ribut ), rinebutan kesenian menika.
Kula miwah panjenengan angsal kemawon ngeli majenging jaman, nanging ngeli nggih sampun sami keli. Amargi menawi kula miwah panjenengan sampun keli kula miwah panjenengan sampun boten gadhah jati diri, wontenipun namung raga ingkang kados golek, tiyang ingkang boten gadhah wewaton gesang ingkang kiyat menika kaya dene kebo dicucruk cungure. Tiyang ingkang keli kados dene ulam mati lan runtah – runtah ( sampah ), boten saged nglawan arus pagesangan. Menawi mlebet kabudayan A sampun ngantos medalipun kabudayan A, nanging  dipunpilih pundi ingkang sae pundi ingkang boten sae, supados dados kabudayan enggal ingkang sae ingkang boten ngicalaken budayanipun piyambak. Dadosa tiyang Jawa ingkang njawani. Cobi sageda dados tiyang – tiyang ingkang boten namung dados konsumen, dadosa tiyang ingkang saged dados produsen.

Dening : Wening Tyas Mustikasari
NIM : 10205244015

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •