Selasa, 04 Desember 2012

Asal usul jeneng Gumuk Gendero ing Desa Gesing Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung

Dipuncariyosaken nalika jaman penjajah walanda ingkang mapan ing  ing wilayah tuk bandung desa Gesing  ingkang  miturut cariyos  tiyang sepuh ingkang bubak sembung gani utawi padukuhan  inggih menika  kyai akhmad daris kalihan nyai akhmad daris, wonten ing cariyos menika kyai akhmad daris dados  tokoh ing tuk bandung menika, nalika jaman semana ing padukuhan tuk bandung  urip tetanggan ingkang lumampah kalihan tiyang sanes ugi, ringkesaning cariyos wonten salah satunggaling tiyang namanipun  simbah kantor nitipaken kebo dhateng  pak kyai akhmad daris supados dipunopeni ,ing samangkih kebo saged manak, lan ugi dados kathah, sampun lumampah genep taunan anggenipun ngopeni kebo, lajeng simbah kantor nggenahaken kebonipun ingkang katitipaken dhateng kyai akhmad daris,menapa sampun mundhak menapa dereng.
Simbah kantor : “ kepiye kebone gon aku wis mundak opo durung
Pak kyai kyai akhmad daris:”kebone sopo”
Simbah kantor:”kebone ak leh mbiyen tak titipke neng awakmu mbiyen kae”
Pak kyai akhmad daris: “la wong kebo duweke aku dewe”
Simbah kantor: “ la awakmu ke kepiye arep ngejak dolanan opo arep ngejak kerengan,
dek  jaman semono aku nitipne kebo maring awakmu,saiki aku takon kuwi kebo dadi duwekmu kepiye karepe awakmu..................?
            kedadean ing mriku simbah kantor kalihan akhmad daris padu, amargi perkara kebo menika, mboten namung padu ananging lajeng kadean  kerengan, ngantos dumugi perang kyai akhmad daris kaliyan simbah kantor pun saged dipun kendalekaken, simbah lajeng nyingkir kemawon margi samangkih saged wonten ingkang dados korban, simbah kantor mlajar nitih jaran, jaran menika mlayu banter sanget, ngantos mboten saged dipunkendalekaken.jaran menika anjrung ing jurang simah kantor tumut seda kalihan jaranipun.

Ringkesing cariyos saksampunipun simbah kantor seda, ki lurah  lurah karang seneng ngawontenaken kempalan ing  pademangan malebo, sasampunipun kepanggeh kalihan para warga, ngrembag anggenipun ngusir walanda saking tuk bandung menika.
Pak kyai akmad daris ngendika jembar wani rupek wani ingkang tegesipun sampun siap perang kalihan walanda, nalikane pasukan sampun siap sedaya, kedadosan perang kalihan walanda, saking pihak kyai akhmad daris menang, lajeng ing punthuk utawi gumuk wonten sekitar dusun tuk bandung menika, katancepaken gendero pralambang bilih warga menang ngusir walanda,  saking wiwitan dipun tancepaken gendera menika dumugi ing jaman samenika lajeng kasebut gumuk gendero.menika cariyos gumuk gendero ingkang wonten ing desa Gesing.

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •