Selasa, 04 Desember 2012

ASAL MULANE DESA GUBUGRUBUH


Prabu Brawijaya V inggih meika Raja Majapahit ingkang mimpin wonten ing taun 1468-1478 Masehi inggih menika Raja Majapahit pungkasan saha putra putra ragil saking Prabu Sri Rajasawardhana ingkang jejuluk Brawijaya II. Prabu Brawijaya V anggadhahi permaisuri ingkang nami Putri Campa menika hadiah saking Kerajaan Tiongkok.
Kawontenanipun Putri Campa handadosaken padudon wonten ing keluarga istana lajeng Prabu Brawijaya V kapeksa paring bebungah arupa permaisurinipun ingkang saweg ngandhut menika dhumateng salah satunggaling putranipun inggih menika Arya Damar, ingkang njabat Adipati Palembang.
Lajeng Putri Campa nglahiraken putra saking asil perkawinananipun kaliyan Prabu Brawijaya V ingkang nama Jimbun (Raden Patah). Saksampunipun nglairaken Raden Patah, Putri Campa lajeng dipun rabi dhumateng oleh Arya Damar saha pikantuk setunggal putra ingkang nama Raden Kusen. Sak sampunipun dewasa, Raden Patah dipuntunjuk kagem nggantosaken bapak walonipun, Arya Damar, dados Adipati Palembang. Ananging, piyambakipun boten segah saha kesah dhateng Jawa kaliyan Raden Kusen.
Wonten ing Jawa, Raden Patah saha Raden Kusen lajeng maguru dhumateng Sunan Ampel ing Surabaya. Saksampunipun lajeng, Raden Kusen ngabdi wonten ing Kerajaan Majapahit kanthi tetep njagi rahasia jati dhiri piyambakipun. Dumugi piyambakipun dados  Adipati Terung.
Raden Patah kesah dhateng Jawa Tengah kagem babat alas saha mbangun setunggal pesantren ingkang dipun sukani nama Pesantren Glagahwangi ingkang saya dangu langkung sae..
Wonten ing setunggal dinten, Raden Kusen ingkang sampun dados Adipati Terung ngundhang Raden Patah wonten ing dalemipun. Piyambakipun gadhah maksud supados ngajak kakang walonipun kagem sowan kaliyan Prabu Brawijaya V wonten ing Kerajaan Majapahit. Ananaging, kasunyatan Prabu Brawijaya V piyambak dereng mangertosi menawa Raden Patah menika putranipu piyambak, saha Raden Kusen inggih menika putra saking Arya Damar.
Sampun dugi Majapahit, Raden Kusen langsung paring warta menawa Raden Patah inggih menika putranipun piyambak. Prabu Brawijaya bingung. Saksampunipun Raden Patah lan Raden Kusen cariyos babagan asal usul saking pyambakipun menawa pyambakipun putra saking Putri Campa, lajeng Prabu Brawijaya lekas percaya.
Piyambakipun sami cariyos saking Palembang ngantos dumugi Jawa.Prabu Brawijaya langkung percaya lan wonten pungkasan ngaku menawi Raden Patah dados putranipun. Raden Patah ugi dipunangkat dados Bupati Glagahwangi ingkang lajeng gantos nama Demak kanthi ibukota wonten ing Bintara.
Kanthi dipun rewangi kaliyan Pakdhenipun, Pangeran Sabrang Lor, Raden Patah ngembangaken Demak Bintoro dados pelabuhan dagang ingkang rame. Kalih tahun saklajengipun, Raden Patah ingkang sampun  diangkat dados Sultan Demak naklukaken Semarang ingkang kalebu wilayah bawahanipun.
Mireng warta menika, Prabu Brawijaya V lekas khawatir menawi putranipun brontak. Wekdal punika, Raden Patah estu niat nyerang Kerajaan Majapahit saha ngislamaken bapanipun kaliyan sedaya rakyatipun. Ananging, nalika warta menika dipun dugekaken kaliyan Sunan Ampel, sang Sunan malah nasehati supados boten nyerang Majapahit.
Raden Patah boten sios nyerang Majapahit. Ananging, saksampunipun Sunan Ampel seda, Raden Patah sios nyerang Kerajaan Majapahit. Wonten ing serangan menika, Prabu Brawijaya V saha para pasukanipun kalah. Amargi isin kaliyan putranipun, Brawijaya V ngungsi wonten ing Gunungkidul. Sang Prabu boten wanton mlayu ngaloramargi sampun dpun kuasai tentara Demak saha wontenn ing segara lor Jawa sampun dipun agem pemukiman para bakul-bakul ingkang ngrasuk agami muslim.
Raden Patah ingkang mangertosi playone bapanipun ngoyak karana kepingin bapanipun ngrasuk agami Islam. Lajeng  Prabu Brawijaya V kaliyan putranipun ingkang sampun dumugi wonten ing Gunungkidul mlebet wonten ing alas. Wonten ing sawijining dinten, saperangan pengikut sang Prabu mandeg wonten ing sawijining gubuk ingkang wonten ing tengah alas kagem leren.
Nalika saweg leren wonten ing gubuk menika, ujug-ujug pasukan Raden Patah nyerang. Lajeng, pasukan Prabu Brawijaya V ngalah lan dados Raden Patah, lajeng sang Prabu saged lolos. Kanthi nasihatipun Sultan Demak menika, pasukan Prabu Brawijaya V ingkang ketangkep menika ngrasuk agami Islam. Wonten ing gubuk menika, sedaya diajari cara nindakaken shalat.
Wiwit wekdal menika, tlatah menika dipunwastani Dhusun Gubukrubuh, ingkang dipun pendhet saking tembung gubuk inggih menika papan kagem papan pisanan nindakaken sholah, lan tembung rubuh ingkang tegesipun “runtuh” anggadhahi teges, inggih menika teges saking fisik saha kanthi batin. Kanthi fisik, tembung rubuh anggadhahi teges rubuhipun badan wonten ing posisi shalat saki ke posising posisi ngadeg, rukuk, lejeng wonten posisi sujud. Kanthi batin, rubuh anggadhahi teges runtuhipun iman utawa keyakinan sadaya saking keyakinan agama Hindu dados keyakinan agama Islam.

Tugas : Legenda
Makul :Jurnalistik Jawa
Nama  : Iriana Famuji Widodo
NIM    : 10205244001

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •