Senin, 31 Desember 2012

Tokoh Kabudayan Kesenian Jawa “ Mas Aji “

Bapak Wahju Setiadji, S.Sos ingkang kerep dipuntimbali Mas Aji menika miyos wonten ing Purwokerto, 23 mei 1969. Mas Aji gadhah putra kalih, jaler lan estri, ingkang jaler sampun seda amargi kacilakan lan ingkang estri taksih ngangsu kawruh wonten ing SMA Negeri Banyumas. Garwanipun Mas Aji karyawan wonten ing RSUD Banyumas. Mas Aji dumunung wonten ing Desa Somagede Rt. 2/VI Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Piyambakipun gadhah riwayat pendhidhikan inggih menika SD Negeri Rejasari IV Kecamatan Purwokerto Kilen taun 1982, SMPN 3 Purwokerto taun 1985, SMAN 2 Purwokerto taun 1988, lan ingkang pungkasan inggih menika FISIP Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto taun 2007.
Bapak Wahju Setiadji sakmenika makarya dados PNS wonten ing RSUD Banyumas wiwit taun 2005 ngantos dumugi sakmenika. Mas Aji gadhah riwayat kerja inggih menika wonten ing Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas taun 1988 ngantos 2003, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan taun 2003 ngantos 2005, lan ingkang pungkasan inggih menika dados PNS wonten ing RSUD Banyumas.
Wonten ing sela – sela sibuke Mas Aji, Mas Aji saged nguri – uri kabudayan Jawi arupi kesenian tradisional kenthongan. Mas Aji saged dados pendhiri grup musik Kenthongan Somalaras wonten ing Desa Somagede taun 2003. Kenthongan menika kesenian khas tradisional Kabupaten Banyumas ingkang ngginakaken piranti musik utaminipun inggih menika kenthong ingkang sampun dipunmodhifikasi. Kenthongan dipunparagakaken dening 20 utawi 40 paraga saben grup. Supados kesenian menika tetep lestantun, Mas Aji mbina  lare – lare sekolah saking SD dumugi SMA lan remaja wonten ing desa piyambakipun. Boten namung kenthongan kemawon, Mas Aji ugi dados asisten pelatih Pencak Silat PPS Betako Merpati Putih taun 1988 dumugi sakmenika. Merpati Putih menika salah satunggaling asil kabudayan Jawa ingkang asalipun saking Jogja, ingkang saged lestantun ngantos dumugi sakmenika. Mas Aji menika salah satunggaling tokoh ingkang saged dados panutan, amargi wonten ing dinten – dinten sibukipun saged nguri – uri kabudayan ingkang wonten supados tetep lestantun lan boten katilep ing jaman.

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •