Minggu, 30 Desember 2012

Jebule Sing Ketilang Ora Mung Aku


“Jebule sing ketilang  ora mung aku”


Dina minggu kang ora kaya minggu-minggu biasane,awak kog rasane abot,kesel,lungkrah sawise melu kemah saha MaKrab (Malam Keakraban) sing mapan ing satunggaling tlatah Jogja.Saka dina setu esuk tekan minggu ora bisa turu kepenak ing papan kemah,awit esuk mandu para peserta kemah,eh bareng wengine oleh bagian jaga wisma.Hawa adhem kang dadi kanca ing wengi kuwi.Minggu awan jam 1,para peserta saha panitiya kemah/MaKrab wis padha siap-siap tata-tata lan cepak-cepak budhal ing omahe dhewe-dhewe.Ing sekitar papan kono mendhung wis katon ngglayut,ora suwe para peserta saha panitia mungkasi acara kemah.Para peserta kemah saha sebagiyan panitian bali numpak bis.Dene aku,Danu,Primas,lan sebagiyan panitiya nggawa montor.Bis 4 cacahe wis padha bali ninggalke papan kemah,ora let suwe Danu pamit marang aku arep bali dhisik,Danu nyelathu”Cil tak balek sek yo selak udan ki,awakku yo kesel je”,tak wangsuli ho’o ati-ati yen numpak montor.Sisane aku karo Primas kang sing padha sejalur dalan kanggo bali.Aku ngajak Primas bareng bali,ananging Primas jebul isih ana urusan nglempit klasa-klasa.Amerga selak ngrasakke kesel lan ngantuk ora karuan,aku pamit dhisik anggone bali.Ing satengahing dalan aku kog bingung,dalan anggone mangkat kemah lan balek kog ora padha,selak kemrungsung anggonku numpak montor ditambah udan gremis,aku golek dalan sing rumangsaku paling cedhak.Mak jegagig,,,,montor tak rem,ing protelon kog aku diendheg karo polisi kang gagah pidegsa,gedhe dhuwur sisan.

            Pak Polisi”maaf tau kesalahan anda apa”aku bingung ,,pak salah kula menapa pak?Pak polisi mangsuli”anda sudah melanggar jalan overbodden atau jalan searah!!!’’Aku tetep ngeyel,”lho pak disana tidak ada tulisannya kog…”Pak polisi”disana ada tulisan kecil jam 8 pagi sampai jam 6 malam tidak boleh lewat jalur searah ini!!”Aku karo nada nyentak nylathu”loh kog tulisannya cuma kecil!!jadi orang yang bukan daerah sini nggak tahu donk pak!’’.Pokoknya anda saya tilang!,,perlihatkan SIM,STNK mana??!!,celathune pak Polisi.Ora let suwe tak wenehne SIM lan STNK,,Anda mau sidang apau bayar denda??Celathu Pak Polisi.Wah pak denda mawon kula boten gadhah wektu kathah,kula taksih kuliyah,menawi denda pinten???,,,Pak Polisi”kalau denda Rp50.000.,,wangsulanku” Pak kula boten gadhah arta,wonten dompet namung wonten selawe uwu,,pripun?kula nembe wangsul kemah niki pak.Ya sudah masuk sini dulu duduk,,mana uang!??saya kasihan sama kamu’’celathu polisi.Batinku wah iki polisine rung sarapan,dwit selawe na dompet sidha dipalak,tapi yo ra popo dari padha disidang malah ora ana wektu.Sinambi ngelungke duwit selawe ewu marang pak Polisi lha koh aku ngguyu kepingkel,saka jaba pos kog teka Primas,mlaku nggujengi montore kang dituntun Pak polisi liya kang jaga papan kuwi.Jebule Primas uga nglanggar dalan searah,nang pos dadi rame kae,Primas uga kena selawe ewu merga jare Pak polisi ben padha karo aku,jan ra nalar blas lah.Banjur urusan tilang wis rampung,aku karo Primas nerusake balek na omahe dhewe-dhewe.Ing dalan malah cengengesan anggonku ngguya-ngguyu amarga ana sing ngancani aku,melu-melu ditilang.

            Ing dina esuke ana ing kampus aku crita marang Danu lan kanca-kanca kelas sing padha kumpul,””Dan aku wingi karo Primas kena tilang polisi merga salah dalan,dalan searah tak trabas,lha wong aku ra ngerti kog,ra tau lewat kono lan ora apal daerah kono’’celathuku.Sakbubare crita ,,Eh lha kog malah Danu nggyu kepingkel-kepingkel,lan nyelathu”ora mung kowe tog cil,,hahahaha aku pamit bali dhisik wingi yo ketilang malah kena Rp.50.000 je,,” aku,lan kanca-kanca padha ngguyu kepingkel-pingkel kae jan,rame tenan,mosok ketilang iso wong telu.Ealah jebule sing ketilang dudu aku!!!!!hahahaha
0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •